06.09.2009 Kaatamo

Jyry Tuominen, no prize in beginners class

Haku: Koira löytää lähialueelta kolme riistaa.

Area search: Dog finds three birds in nearby area.

Ohjattavuus:

Guided retrieve:

Paikallistamiskyky:

Marking:

Riistankäsittely: Koira pudottelee ja jättää noutoja kesken siinä määrin, että koe joudutaan keskeyttämään.

Game handling: Dog drops game and leaves retrieves uncompleted to such an extent, that the test is interrupted.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Riistan käsittelyssä sen verran puutteita, että koe jouduttiin keskeyttämään.

General appearance: Enough faults in game handling that test is interrupted.

Excuses: Well, the previous days test pretty much said it all, so the result wasn’t a surprise. At least the handler was calmer this time ;)

05.09.2009 Kaatamo

Ari-Pekka Fontell, no prize in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus:

Guided retrieve:

Paikallistamiskyky: 1. markkeeraus: noutaa linnun pienten kiemuroitten jälkeen.
2. markkeeraus: lähtee paukusta, pysähtyy ja näkee molemmat pudotukset, noutaa lokin

Marking: single mark: retrieves bird after some curves.
double mark: leaves at shot, stops and sees both marks, retrieves seagull

Riistankäsittely: Pudottelee riistaa

Game handling: Drops game

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: RL: lähtee laukauksesta

Other qualities: Leaves at shot

Yleisvaikutelma: Vauhdikas koira jolla tänään ongelmia paikallistamiskyvyn sekä laukauksenkeston ja riistan käsittelyn kanssa.

General appearance: Fast dog that today has problems with marking ability, coping with shots, and game handling.

Excuses: Over-enthusiasm and handler’s nerves… We really need to concentrate on the game dropping, luckily we got some good hints from the judge.

28.09.2008 Pomarkku, hunt test

Jyry Tuominen, failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus: Koira lähtee voimakkaasti uimaan osoitettuun suuntaan, mutta ei reagoi ohjaajan merkkeihin. Löytää riistan itsenäisesti.

Guided retrieve: Begins to swim strongly in given direction, but does not react to handler’s signs. Finds game independently.

Paikallistamiskyky: Koira havaitsee hyvin molemmat heitot, mutta noutaa itsenäisesti vain avoveteen heitetyn.

Marking: Dog sees both throws well, but independently retrieves only the one thrown in open water.

Riistankäsittely:

Game handling:

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Koiran kylmänsietokyky voisi olla parempi.

Other qualities: Dog could endure cold conditions better.

Yleisvaikutelma: Hyvin rauhaton koira, jota on vaikea hallita ohjaajan tuntumassa. Valitettavasti koiran työskentelykyky ei riitä tämän kokeen suorittamiseen.

General appearance: Very restless dog that is hard to handle near handler. Unfortunately dog’s working ability is not sufficient to complete this test.

06.09.2008 Liperi, hunt test

Harri Sivén, failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus:

Guided retrieve:

Paikallistamiskyky: Noutaa markkeerauksen helposti.

Marking: Retrieves single mark easily.

Riistankäsittely: Jättää toistuvasti (3 kertaa) riistan palautksen kesken eikä suostu tuomaan sitä ohjaajalleen uusintalähetyksistä ja pyynnöistä huolimatta.

Game handling: Repeatedly (3 times) drops the game while returning it and does not return it to handler despite restarts and commands.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Muutoin hyvällä 1. markkeerauksella kokeen aloittanut koira, jättää kuitenkin toistuvasti riistan noudon kesken ja koe keskeytyy.

General appearance: Starts single mark well, but repeatedly fails to return the game and test is interrupted.

24.05.2008 Liperi, tendency trial

Tapio Sihvonen, passed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and other dogs. Passed

Uimahalu: Hyvä uimahalu. Hyväksytty

Swimming: Good. Passed

Hakuinto: Hyvä hakuinto. Hyväksytty

Search eagerness: Good. Passed

Noutohalu: Nopeat, oma-aloitteiset talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Fast grabs with initiative. Passed

Nouto-ote: Syvä, pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep, soft. Passed

Palauttaminen: Vauhdikkaasti lähes suoraan ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Returns with speed almost directly to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Aristelee hieman laukausta menettämättä toimintakykyään. Hyväksytty

Reaction to shot: Is sensitive to the shot, but doesn’t lose his working ability. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä itseluottamus. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good. Passed

Yhteistyö: Riittävä yhteistyö taip.kokeeseen. Hyväkäsytty

Cooperation: Adequate for the tendency trial. Passed

Yleisvaikutelma: Tänään hyviä taipumuksia esittänyt uros, joka hieman arastelee laukausta. Selviytyy kuitenkin tehtävistä hyvin.

General appearance: A dog that showed good tendencies today, but is slightly sensitive to the shot. Copes with the tasks well.

18.05.2008 Ruokolahti, tendency trial

Risto Aaltonen, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira.Hyväksytty

Social behavior: Calm dog. Passed

Uimahalu: Koira ui mielellään. Hyväksytty

Swimming: Dog swims willingly. Passed

Hakuinto: Rauhallisella vauhdilla työskentelevä koira. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works with a calm pace. Passed

Noutohalu: Oma-aloitteiset riistojen talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Grabs game with initiative. Passed

Nouto-ote: Syvä, pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep, soft. Passed

Palauttaminen: Pal. hyvällä vauhdilla. Hyväksytty

Returns: Returns with good speed. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itsel. ja aloitekyky ei tänään riitä jälkiteht. suorittamiseen. Hylätty

Self-confidence and initiative: Are not enough to complete the task on this day. Failed

Yhteistyö: Koiraa ohjataan kannustavasti. Hyväkäsytty

Cooperation: The dog is handled encouragingly. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori, innokas koira joka ui mielellään, tekee hyvää hakutyötä, mutta tänään epäonnistuu jälkiteht.

General appearance: An young, enthusiastic dog, that swims willingly, works well in the search, but fails today in the trail task.